Transport Public - TRANSREGIO

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TRANSREGIO

1. Componența

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transregio a fost constituită la data de 13.03.2012 având ca scop înfiinţarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului de transport public local prin servicii regulate din cadrul asociaţiei, pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a principiilor descentralizării şi a autonomiei locale.

Membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Transregio sunt:

 1. Municipiul Oradea               222.193 locuitori;
 2. Comuna Borş                     4.000 locuitori;
 3. Comuna Sânmartin             11.071 locuitori;
 4. Comuna Cetariu                 2.150 locuitori;
 5. Comun Paleu                       3.229 locuitori;
 6. Comuna Ineu                       4.999 locuitori.

Rețeaua de transport cuprinde trasee cu autobuze și tramvaie, după cum urmează:

-          8 linii de tramvai cu o lungime de aproximativ de 120 km;

-          33 de linii de autozuz din care 25 sunt urbane iar 8 au un caracter metropolitan.

Serviciul de transport public prin curse regulate este asigurat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio pe baza contractelor de delegare, care:

-          Sunt încheiate cu respectarea rigorilor Legii nr. 51/2006, Legii nr. 92/2007 respectiv a Regulamentului CE 1370/2007 al Parlamentului European și al Comisiei Europene;

-          Recunosc dreptul membrilor Asociației de a-și dimensiona cantitativ și calitativ serviciul de transport în raport cu propriile resurse bugetare;

-          Pe raza teritorială a tuturor membrilor Asociației sunt atribuite unui singur operator regional;

-          Operatorul regional este îndreptățit la plata compensației în cazul în care cheltuielile cu operarea depășesc veniturile din vânzarea titulurilor de călătorie;

-          Operatorul intern se află sub controlul direct al membrilor Asociației;

-          În prealabil sunt avizate de Consiliul Concurenței.

2. Scop și obiective

Asociaţia se constituie în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de transport public pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului.

Forma de gestiune a Serviciului va fi stabilită conform legislației aplicabile (Ordinului 182/2011) de către autoritatea de autorizare care se va realiza, în baza mai multor contracte atribuite operatorilor, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 si respectarea urmatoarelor principii:

 1. promovarea concurenţei între operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizaţi, cărora li s-a atribuit executarea Serviciului;
 2. garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport şi al transportatorilor autorizaţi la piaţa transportului public local;
 3. garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor Serviciului de transport public local;
 4. rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu ale localităţilor implicate;
 5. administrarea eficientă a bunurilor aparţinând sistemelor de transport proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale;
 6. utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a Serviciului de transport public local;
 7. deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor şi a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări;
 8. asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce priveşte tariful de transport;
 9. recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcţi ai transportului, denumiţi în continuare utilizatori, şi prin finanţarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi;
 10. autonomia sau independenţa financiară a operatorilor de transport şi a transportatorilor autorizaţi;
 11. susţinerea dezvoltării economice a localităţilor implicate prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;
 12. satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale prin servicii de calitate;
 13. protecţia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local;
 14. integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate;
 15. dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;
 16. consultarea asociaţiilor reprezentative ale operatorilor de transport şi/sau ale transportatorilor autorizaţi, precum şi ale utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public local şi modalităţile de funcţionare a acestui Serviciu.

Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul "poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:

 • să elaboreze şi să aprobe Strategia de dezvoltare a Serviciului;
 • să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
 • să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general;
 • să elaboreze şi să aprobe caietele de sarcini şi regulamentul Serviciului de Transport public cu respectarea art. 23 alin. (4) din Legea nr. 51/2006;
 • să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a contractelor de delegare şi să stabilească condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a operatorilor, cu excepţia situaţiei atribuirii directe conform prevederilor art. 311 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să încheie contractele de delegare cu operatorii, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să monitorizeze executarea contractelor de delegare şi să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredinţate operatorilor şi calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice penalităţile contractuale;
 • să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
 • să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;
 • evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi de mărfuri şi determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerinţelor de transport public local, precum şi anticiparea evoluţiei acestora;
 • stabilirea traseelor principale şi secundare şi a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate şi atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile legale;
 • actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, internaţional, feroviar de persoane existent, precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze şi în regim de taxi;
 • întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de transport public local, în condiţiile legii;
 • aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea unei părţi sau a întregului sistem de transport public local, aflat în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale;
 • concesionarea, precum şi încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publică sau privată a localităţilor;
 • acordarea de facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, susţinerea şi încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare;
 • autorizarea transportatorilor pentru realizarea de către aceştia a serviciului de transport public local:
  • transportul public local de persoane prin curse regulate
  • transportul public local de persoane prin curse regulate speciale
 • elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu;
 • stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;
 • stabilirea subvenţiei acordate de la bugetul local, după caz, pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat, după caz, pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului;
 • asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale Asociaţiei.

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

 • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
 • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
 • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
 • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
 • Mediul înconjurător;
 • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
 • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe