Adunarea Generala a Asociaților

Adunarea Generală a Asociaţilor este organul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea reprezentanţilor desemnaţi ai membrilor fondatori şi asociaţi. Reprezentanţii membrilor în Adunarea Generală sunt desemnaţi de către consiliile deliberative ale acestora, Adunarea Generală a Asociaţilor luând ulterior act de reprezentanţii membrilor desemnaţi. Numărul reprezentanţilor membrilor este proporţional cu populaţia unităţilor administrative care au calitatea de membru fondator şi membru asociat, respectiv un reprezentant la 10.000 de locuitori cu domiciliul în aria administrativă a acestora, dar nu mai puţin de 3 (trei) reprezentanţi pentru fiecare membru. Orice nou membru asociat, care aderă ulterior dobândirii personalităţii juridice de către Asociaţie, beneficiază de un număr de 3 reprezentanţi în Adunarea Generală. În prezent, numărul de reprezentanţi ai membrilor în Adunarea Generală este de 42 (9 din partea Municipiului Oradea și 3 din partea fiecarei Comune membre).

Adunarea Generală a Asociaţiei se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi Cenzorului sau Comisiei de Cenzori, după caz.

Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţilor se referă la:

a). Realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
b). Modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei;
c) Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Consiliului Director;
d). Aprobarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil al Asociaţiei;
e) Să ia act de componenţa Consiliului Director şi de reprezentanţii desemnaţi de către membrii Asociaţiei .
f) Alegerea şi revocarea Cenzorului sau a Comisiei de Cenzori ;
g) Înfiinţarea de filiale şi/sau alte structuri dintre cele prevăzute la art.7, punctele iii) şi iv) din Statut;
h) Prerogativele şi limitele mandatului Consiliului Director ;
i) Alegerea sau revocarea preşedintelui Asociaţiei,care va fi şi preşedintele Consiliului Director ;
j). Aprobarea strategiei de dezvoltare pe termen lung a Asociaţiei şi/sau Zonei;
k). Aprobarea proiectelor supuse dezbaterii de către Consiliul Director;
l). Aprobarea admiterii de noi membri, precum şi aprobarea excluderii de membri din cadrul Asociaţiei;
m). Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor astfel rămase;
n). Orice alte atribuţii prevăzute de lege sau rezultate din prevederile Statutului Asociaţiei.

Adunarea Generală a Asociaţilor hotărăşte asupra finanţării unor obiective majore de interes comun şi stabileşte cuantumul cotelor de contribuţie ale membrilor. Hotărârile Adunării Generale vor fi supuse aprobării consiliilor deliberative membre, în condiţiile în care aceste finanţări converg cu competenţele acestora în stabilirea bugetului propriu.

Hotărârile consiliilor deliberative ale membrilor, care sunt contrare unor hotărâri ale Adunării Generale, reprezintă dreptul de 'veto' al membrilor fondatori şi asociaţi şi funcţionează doar faţă de teritoriul administrativ al acelor membri care se opun aprobării acelor hotărâri.

Dreptul de 'veto' al membrilor fondatori poate fi enunţat doar de către ordonatorul de credite al unităţii teritorial-administrative respective sau, în lipsa lui, de către reprezentantul împuternicit al acestuia în Consiliul Director şi în Adunarea Generală a Asociaţilor.

Adunarea Generală a Asociaţilor, prin reprezentanţii membrilor în acest organism, nu poate adopta hotărâri care încalcă alte hotărâri ale consiliilor deliberative ale unităţilor teritorial-administrative membre, până când aceste consilii nu hotărăsc altfel, la iniţiativa ordonatorilor de credite care fac parte din Consiliul Director şi Adunarea Generală

 

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe