Apă/Canalizare - APAREGIO

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APAREGIO Oradea s-a constituit în data de 18.02.2008 si este înfiintata în conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale 215/2001 republicata si modificata, Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.

Asociatia este persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate publica.

Membrii fondatori ai asociatiei sunt: Judetul Bihor, Municipiul Oradea, Municipiul Beius, Orasul Nucet, Orasul Vascau, Comuna Biharia, Comuna Bors, Comuna Ceica, Comuna Cetariu, Comuna Copacel, Comuna Dragesti, Comuna Girisu de Cris, Comuna Hidiselu de Sus, comuna Ineu, Comuna Lazareni, Comuna Nojorid, Comuna Osorhei, Comuna Paleu, Comuna Sacadat, Comuna Sânmartin, Comuna Sântandrei, Comuna Tinca, Comuna Toboliu.

Asociatia s-a constituit în scopul reglementarii, înfiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii în comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre precum si pentru realizarea în comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Interesul comun ce sta la baza constituirii Asociatiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunatatirea calitatii Serviciului, în conditiile unor tarife care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatiei si principiul "poluatorul plateste", atingerea si respectarea standardelor europene privind protectia mediului, precum si cresterea capacitatii de atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

Ca urmare a acordurilor de asociere în cadrul ADI APAREGIO s-a procedat la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare în baza caruia Compania de Apa Oradea SA a îndeplinit una din conditiile de eligibilitate în vederea obtinerii finantarii necesare investitiilor prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013.

Derularea acestor investitii are ca principal scop conformarea cu Planul de implementare a legislatiei comunitare conform Tratatului de Aderare al României la Uniunea Europeana.

Urmare a emiterii Deciziei de finantare nr. 2011/2034 din 05.04.2011 de catre Comisia Europeana, rezultata în urma verificarilor, modificarilor si completarilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare si selectie, pe baza criteriilor stabilite de Regulamentele Comisiei Europene si Programul Operational Sectorial Mediu în data de 18.04.2011 a fost semnat între Ministerul Mediului si Padurilor si SC Compania de Apa Oradea SA, Contractul de finantare nr. 121230 – „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Bihor”.

Contractul de finantare încheiat între SC Compania de Apa Oradea SA (în calitate de operator al serviciului public delegat) si Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Mediu este în valoare de 300.624.265 lei fara TVA. Responsabilitatea pentru implementarea proiectului revine Companiei de Apa Oradea, în cooperare cu A.D.I. APAREGIO.

Indicatorii de performanta care se vor obtine prin aplicatia POS Mediu cu finantare din Fonduri de Coeziune :

Apa potabiă

 • Grad de acoperire al serviciului
  • Înainte de proiect - 91,5%
  • Dupa proiect – 99,6%
 • Km de retea de distributie apa cuprinsa în proiect
  • Înlocuire – 56,8 km
  • Extindere - 82,4 Km
 • Km de retea de conducte noi de aductiune
  • Extindere – 40,5 Km
 • Numar de statii de tratare/pompare cuprinse în proiect
  • Statii noi de pompare apa - 2
  • Statii noi de pompare tip hidrofor – 7
  • Statii noi de tratare apa – 4

Canalizare

 • Grad de acoperire al serviciului
  • Înainte de proiect - 83%
  • Dupa proiect – 98,9%
 • Km de retea de canalizare cuprinsa în proiect
  • Înlocuire – 34,1 km
  • Extindere – 126,1 Km
 • Km de colectoare noi de transfer/conducte noi de refulare apa uzata menajera
  • Extindere – 32,1 Km
 • Numar de statii de pompare apa uzata/epurare cuprinse în proiect
  • Statii noi de pompare apa uzata - 24
  • Statii noi de epurare – 2

 

Ședință AGA APAREGIO - 30.07.2012

 

 

 

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

 • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
 • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
 • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
 • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
 • Mediul înconjurător;
 • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
 • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe