Consiliu Director

 

Consiliul Director este organismul de administrare a Asociaţiei, care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi este alcătuit, ca titulari, din primarii unităţilor teritorial-administrative membre. Pe bază de împuternicire, oricare dintre membrii titulari ai Consiliului Director poate să desemneze persoane care să reprezinte unitatea teritorial-administrativă respectivă în şedinţele şi întrunirile acestui organism.

Membrii Consiliului Director sunt:

 •  ILIE BOLOJAN, primarul Municipiului Oradea(Președinte)

 • GEZA BATORI, primarul Comunei Borş (Vicepreședinte)

 • GIZELA NAGY, primarul Comunei Biharia(Membru)

 • BONISZ ALEXANDRU, primarul Comunei Cetariu(Membru)

 • IOAN PAŞCA, primarul Comunei Girişu de Criş(Membru)

 • DUMITRU TOGOR, primarul Comunei Ineu(Membru)

 • BABA PETRU TEODOR, primarul Comunei Nojorid(Membru)

 • IOAN POP, primarul Comunei Oşorhei(Membru)

 • SZEBENI ALEXANDRU, primarul Comunei Paleu(Membru)

 • CRISTIAN LAZA, primarul Comunei SînmartinMembru)

 • IOAN MĂRCUŞ, primarul Comunei Sîntandrei(Membru)

 • PAVEL MAIER, primarul comunei Toboliu(Membru)

Consiliul Director exercită următoarele atribuţii:

Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul de activităţi pentru perioada următoare;
Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, care se vor aduce la cunoştinţa Adunării Generale;
Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţilor şi propune ordinea de zi a şedinţei ;
Desemnează anual, dintre membrii săi, un vicepreşedinte al Asociaţiei;
Aprobă organigrama, statutul funcţional al personalului angajat al Asociaţiei care se constituie într-un aparat tehnico-operaţional (inclusiv fişele de post, Regulament Internul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare), precum şi politica de resurse umane;
Consiliul Director elaborează metodologia şi organizează concursul pentru ocuparea posturilor existente în organigrama aprobată de către Adunarea Generală a Asociaţilor ;
Propune Adunării Generale a Asociaţilor numirea şi revocarea Cenzorului ;
Îndeplineşte orice alte atribuţii ce vor fi prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi care se supun aprobării Adunării Generale a Asociaţilor.

În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director al Asociaţiei procedează după cum urmează:

 • Coordonează activităţile de actualizare a Strategiei de Dezvoltare Economică a Zonei Metropolitane Oradea, respectiv planurile de implementare ale programelor şi proiectelor specifice dezvoltării Zonei, inclusiv prin înfiinţarea unităţii de implementare, după aderarea la UE;
 • Angajează Asociaţia în relaţiile cu autorităţi publice naţionale şi străine, cu finanţatori şi organisme internaţionale, precum şi cu alte foruri a căror participare este necesară în vederea obţinerii de finanţări ne-rambursabile şi rambursabile, destinate realizării unor obiective de interes comun ;
 • Decide asupra iniţierii unor proiecte de interes comun şi le propune spre aprobare consiliilor deliberative ale membrilor Asociaţiei direct implicate ;
 • Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul de bugetului de venituri şi cheltuieli, respectiv programul de dezvoltare a Asociaţiei şi al zonei metropolitane ;
 • Deleagă responsabilităţile curente ale personalului tehnic şi operaţional al Asociaţiei;
 • Îndeplineşte orice atribuţii stabilite în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare de către Adunarea Generală a Asociaţiei.

 

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

 • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
 • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
 • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
 • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
 • Mediul înconjurător;
 • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
 • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe