Consiliu Director

 

Consiliul Director este organismul de administrare a Asociaţiei, care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi este alcătuit, ca titulari, din primarii unităţilor teritorial-administrative membre. Pe bază de împuternicire, oricare dintre membrii titulari ai Consiliului Director poate să desemneze persoane care să reprezinte unitatea teritorial-administrativă respectivă în şedinţele şi întrunirile acestui organism.

Membrii Consiliului Director sunt:

 1. MUNICIPIU ORADEA, FLORIN BIRTA, Președinte

 2. COMUNA BIHARIA, ZOLTAN SZILAGYI, Membru

 3. COMUNA BORȘ, GEZA BATORI, Vicepreședinte

 4. COMUNA CETARIU, FERENCZ SANDOR BIRO, Membru

 5. COMUNA GIRIȘU DE CRIȘ, IOAN PAȘCA, Membru

 6. COMUNA INEU, DUMITRU TOGOR, Membru

 7. COMUNA NOJORID, TEODOR BABA, Membru

 8. COMUNA OȘORHEI, IOAN GLIGOR, Membru

 9. COMUNA PALEU, LUDOVIC SOMOGYI, Membru

 10. COMUNA SÂNTANDREI, IOAN MĂRCUȘ, Membru

 11. COMUNA SÂNMARTIN, CRISTIAN LAZA, Membru

 12. COMUNA TOBOLIU, ADRIAN PETRU CRĂCIUN, Membru

Consiliul Director exercită următoarele atribuţii:

Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul de activităţi pentru perioada următoare;
Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, care se vor aduce la cunoştinţa Adunării Generale;
Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţilor şi propune ordinea de zi a şedinţei ;
Desemnează anual, dintre membrii săi, un vicepreşedinte al Asociaţiei;
Aprobă organigrama, statutul funcţional al personalului angajat al Asociaţiei care se constituie într-un aparat tehnico-operaţional (inclusiv fişele de post, Regulament Internul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare), precum şi politica de resurse umane;
Consiliul Director elaborează metodologia şi organizează concursul pentru ocuparea posturilor existente în organigrama aprobată de către Adunarea Generală a Asociaţilor ;
Propune Adunării Generale a Asociaţilor numirea şi revocarea Cenzorului ;
Îndeplineşte orice alte atribuţii ce vor fi prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi care se supun aprobării Adunării Generale a Asociaţilor.

În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director al Asociaţiei procedează după cum urmează:

 • Coordonează activităţile de actualizare a Strategiei de Dezvoltare Economică a Zonei Metropolitane Oradea, respectiv planurile de implementare ale programelor şi proiectelor specifice dezvoltării Zonei, inclusiv prin înfiinţarea unităţii de implementare, după aderarea la UE;
 • Angajează Asociaţia în relaţiile cu autorităţi publice naţionale şi străine, cu finanţatori şi organisme internaţionale, precum şi cu alte foruri a căror participare este necesară în vederea obţinerii de finanţări ne-rambursabile şi rambursabile, destinate realizării unor obiective de interes comun ;
 • Decide asupra iniţierii unor proiecte de interes comun şi le propune spre aprobare consiliilor deliberative ale membrilor Asociaţiei direct implicate ;
 • Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul de bugetului de venituri şi cheltuieli, respectiv programul de dezvoltare a Asociaţiei şi al zonei metropolitane ;
 • Deleagă responsabilităţile curente ale personalului tehnic şi operaţional al Asociaţiei;
 • Îndeplineşte orice atribuţii stabilite în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare de către Adunarea Generală a Asociaţiei.

 

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

 • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
 • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
 • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
 • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
 • Mediul înconjurător;
 • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
 • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe