Scurt Istoric

 

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.

La data de 31 iulie 2007, comuna Girișu de Criș a aderat la asociație, determinând creșterea numărului de asociați la 10 (zece) unități administrativ-teritoriale. Ulterior, comuna Toboliu s-a desprins de Girișu de Criș, devenind o unitate administrativ teritorială separată, fiind și ea parte a asociației.

Începând din 2 iunie 2010, Zona Metropolitană Oradea (ZMO) numără 12 membri, Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA) aprobând cu unanimitate de voturi lărgirea asociaţiei prin includerea comunei Ineu ca membru cu drepturi depline.

Scopul asocierii, așa cum a fost stabilit acesta în documentele de constituire, este de a stimula și sprijini creșterea prosperității zonei, direcția de orientare fiind axată pe creșterea continuă a calității vieții. Obiectivul general marchează conceptul de dezvoltare durabilă a teritoriului metropolitan, în contextul formării în perspectivă a unui spațiu urbanistic comun la nivelul celor 9 localități fondatoare, urmărindu-se astfel implementarea tuturor principiilor necesare asigurării coeziunii teritoriale. Obiectivele specifice stabilite țin de alinierea Zonei Metropolitane Oradea la standardele economice și sociale euro-atlantice, în consens cu cele naționale, de instaurare în teritoriul metropolitan a unui climat de piață aliniat procedurilor competiționale internaționale și, nu în ultimul rând, de creștere a coeziunii economice și sociale la nivelul zonei. Între principalele direcții de activitate a asociației regăsim elemente legate de promovarea unei strategii coerente de dezvoltare durabilă, de aplicarea unor politici publice care să permită o creștere continuă de valoare adăugată, de atragere, facilitare și sprijinire a investițiilor directe, de elaborare a unor proiecte cu impact major pentru sustenabilitatea zonei, la care se adaugă o serie de considerente care fac trimitere către viabilizarea unei poziții de policentru transfrontalier major.

Domenii de colaborare

(1) Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;

(2) Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;

(3) Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;

(4) Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;

(5) Mediul înconjurător;

(6) Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;

(7) Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.


Domeniile în care Adunarea Generală a Asociaților adoptă hotărâri:

Adunarea Generală adoptă hotărâri în următoarele domenii:

(1) Politica localităților
Dezvoltarea locală și zonală durabilă;
Programe/proiecte sociale și culturale de interes comun;
Ordinea publică din zona metropolitană;
Dezvoltarea resurselor umane și educația.

(2) Amenajarea teritoriului
Realizarea și actualizarea planului urbanistic general și a planurilor de amenajare sectorială;
Inițierea și realizarea de planuri și proiecte urbanistice de interes comun;
Crearea identității urbanistice a zonei.

(3) Dezvoltarea economică
Promovarea zonei ca și potențială destinație pentru investitori;
Atragerea de investiții directe în zonă;
Acțiuni specifice de dezvoltare economică, care urmăresc interesul comun.

(4) Serviciile și utilitățile publice
Oranizarea transportului metropolitan al Zonei;
Organizarea și gestionarea utilităților și serviciilor publice;
Realizarea și gestionarea elementelor comune de infrastructură .

(5) Locuințele
Elaborarea de programe comune de locuințe în zonă;
Elaborarea de politici comune unitare pentru realizarea de locuințe sociale;
Activități de ameliorare a fondului existent de locuințe.;
Stimularea și sprijinirea programelor și proiectelor private aferente realizării de locuințe.

(6) Mediul
Elaborarea de programe comune de protejare și conservare a mediului natural;
Elaborarea și realizarea de proiecte pentru combaterea poluării apei, aerului și a solului;
Acțiuni de depozitare și valorificare a deșeurilor din zonă.

(7) Altele
Crearea și extinderea spațiilor de veci;
Realizarea de unități agroindustriale, turistice, etc, de interes comun pentru localitățile zonei;
Semnalizarea, publicitatea și reclamele, promovarea unitară a zonei;
Susținerea financiară și dotarea structurilor tehnico-operaționale ale zonei metropolitane;

Competențe delegate către Asociația Zona Metropolitană Oradea

Asociații hotărăsc de comun acord faptul că pot delega aparatului tehnic și operațional al Asociației, coordonat de către Consiliul Director al Asociației, anumite competențe legate de:

(1) Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Economică a Zonei Metropolitane Oradea
Adaptarea și actualizarea continuă a Strategiei de Dezvoltare Economică a Zonei Metropolitane Oradea, ținând cont de evoluția demografică, economică și culturală locală, respectiv de contextul macro-economic internațional, național și regional.

(2) Amenajarea teritoriului
Susținerea activității instituțiilor arhitectului-șef al municipiului și al județului, în vederea armonizării planurilor urbanistice (PUG, PUZ, PUD) ale zonei de referință cu strategia de dezvoltare economică a Zonei Metropolitane Oradea;
Inițierea și realizarea de planuri de amenajare teritorială spațială de interes comun.

(3) Promovarea Zonei Metropolitane Oradea
Crearea unui concept de marcă (*brand*) al Zonei Metropolitane Oradea, respectiv promovarea acesteia pe piață conform unui plan coerent și viabil, care să conducă la efectuarea, direct sau prin servicii contractate, de acțiuni de atragere a investitorilor privați, cu precădere a investițiilor străine directe; ulterior, gestionarea investițiilor atrase se transferă de către Asociație, de la caz la caz, către unitățile administrative membre.

(4) Servicii și utilități publice
Elaborarea studiilor necesare pentru realizarea de cereri de finanțare nerambursabilă în vederea reabilitării și modernizării elementelor de infrastructură urbană și peri-urbană, necesare susținerii dezvoltării economice: sisteme de apă, canalizare și epurare, salubritate, termie, precum și alte categorii de infrastructuri.
Organizarea transportului metropolitan al zonei, respectiv organizarea și gestionarea serviciilor publice comune ale zonei, ca activități care se transferă ulterior, de la caz la caz, unităților teritorial-administrative membre.

(5) Managementul finanțărilor pentru proiecte de dezvoltare
Programe și proiecte de impact pentru zonă, care beneficiază de finanțări și co-finanțări internaționale;
Programe și proiecte realizate prin finanțări proprii ale unităților administrativ teritoriale membre;
Subvențiile și contribuțiile membrilor pentru susținerea activităților zonei.

(6) Reprezentarea Zonei Metropolitane Oradea
Reprezentarea Asociației Zona Metropolitană Oradea ca arie comună de dezvoltare economică și de spațiu urbanistic, în scopuri care privesc interesele generale ale Zonei.

(7) Alte competențe
Se stabilesc în baza aprobării Adunării Generale sau Consiliului Director, după caz.

Municipiul Oradea, nucleul Zonei Metropolitane Oradea, este al zecelea oraş ca mărime din România, având o populaţie de 204,6 mii locuitori (1 iulie 2010). În ultimii 20 de ani, Oradea şi-a menţinut poziţia în ierarhia naţională a celor mai mari oraşe, deşi a înregistrat un declin demografic de 10,6%. Oraşe apropiate ca număr de locuitori sunt municipiul Ploieşti (227,2 mii loc.), Brăila (210,2 mii loc.) şi Brăila (175,5 mii loc.).

Zona Metropolitană Oradea este prima din cele 12 zone metropolitane din România care şi-a dobândit caracter juridic. După numărul total al populaţiei cuprinse de teritoriul metropolitan, 251.570 locuitori, Zona Metropolitană Oradea se află pe locul al nouălea, după Zona Metropolitană Ploieşti şi devansând concentrările urbane construite în jurul municipiilor Tg Mureş. Baia Mare şi Bacău. Zona Metropolitană Oradea, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară asociată, este membru fondator al Federaţiei Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România, ai cărei membri sunt zonele metropolitane Bacău, Braşov, Constanţa, Cluj, Iaşi, Oradea, Tg Mureş, Timişoara şi Sistemul Urban Baia Mare.

Cele mai mari zone metropolitane din Europa sunt cele dezvoltate de oraşele Londra (12,3 mil. locuitori), Paris (11,5 mil. locuitori), Istanbul (11 mil. locuitori) şi Madrid (6,3 mil. locuitori).

În regiunea europeană în care este amplasat Municpiul Oradea - la confluenţa Europei Centrale cu Europa de Est şi Europa de Sud-Est – cele mai mari zone metropolitane sunt Budapesta, Bucureşti şi Belgrad, toate cele trei fiind şi capitale de state. Alte oraşe importante aflate în apropiere care au dezvoltat zone metropolitane sunt Kosice (Slovacia), Cluj-Napoca, Timişoara, Braşov etc. Cel mai apropiat centru urban este oraşul Debrecen, cel de-al doilea oraş ca mărime din Ungaria, având dimensiuni demografice apropiate de municipiul Oradea.
Alte Zone Metropolitane din Europa de talie asemănătoare Zonei Metropolitane Oradea sunt Uppsala (Suedia), Limoges (Franţa), Munchengladbach (Germania), Heerlen (Olanda), Trier (Germania), Braga (Portugalia), Trondheim (Norvegia), Trieste (Italia) ş.a.

 

Zona Metropolitana Oradea

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin asocierea municipiului Oradea cu unitățile teritorial-administrative localizate în aria de proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș, Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin, Sîntandrei. Astfel, cele 9 localități fondatoare care se situează la granița de vest a României au înființat, prin hotărârea adunării generale a asociaților din data de 9 mai 2005, prima asociație de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică din România, în format de arie metropolitană.Aflați mai multe despre ZMO.

Domenii de colaborare

  • Amenajarea teritoriului zonal pe baza Planului Urbanistic General al Zonei Metropolitane Oradea;
  • Politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilitățile și serviciile publice;
  • Finanțarea și/sau co-finanțarea programelor și proiectelor prioritare de interes comun;
  • Fiscalitatea proprietăților și managementul patrimoniului imobiliar;
  • Mediul înconjurător;
  • Organizarea instituțională și dezvoltarea resurselor umane;
  • Alte aspecte care definesc particularitățile locale ale zonei.

Contact

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

  zmo (@) oradea.ro
  +40259/408821
  +40259408821
  Piata Unirii 1-3, cam. 134, Cod 410100
Oradea, jud. Bihor, România

Ne găsiți și pe